Talk Magazine
Sunday, April 29, 2012

تاک بیست و یکم با پویا رضی

بیست و یکمین تاک با مجموعه‌ی پشت صحنه پویا رضی همزمان با نمایش در گالری اعتماد تهران، قد کشید

شماره‌ی بیستم که در ۷۰ صفحه منتشر شده است جز مجموعه‌ی پشت صحنه‌ی پویا رضی، حسام اینانلو را در بخش موسیقی به عنوان مهمان دارد و شما می‌توانید قطعه‌ای از آلبوم آخر او را بشنوید. هم‌چنین مجموعه‌ی از ماک اولر عکاس لهستانی را خواهیم دید. علاقه‌مندان داخل ایران می‌توانند تاک
نوزدهم را به قیمت ۱۵۰۰ تومان از آدرس زیر خریداری کنند

http://www.talkmagazine.net/fa/issues/talk_21/

و علاقه‌مندانی که می‌خواهند خارج از ایران تاک را تهیه کنند به این آدرس مراجعه کنند
http://www.talkmagazine.net/issues/talk_21/

هم‌چنین برای اشتراک سالیانه‌ی تاک آدرس زیر را پیگیری کنید
http://www.talkmagazine.net/subscription

Posted by Foaad on 04/29 at 11:56 AM
(2) CommentsPermalink
Saturday, April 14, 2012

بیستمین تاک قد کشید

تاک بیستم با مجموعه‌ی”عروسک مسافر” اثر هاله مودبیان قد کشید

شماره‌ی بیستم که در ۷۰ صفحه منتشر شده است جز مجموعه‌ی عروسکِ مسافر هاله‌ی مودبیان، رامین بهنا را در بخش موسیقی به عنوان مهمان دارد و شما می‌توانید قطعه‌ای از آلبوم دیدگاه او را بشنوید. علاقه‌مندان داخل ایران می‌توانند تاک نوزدهم را به قیمت ۱۵۰۰ تومان از آدرس زیر خریداری کنند
http://www.talkmagazine.net/fa/issues/talk_issue_20/

و علاقه‌مندانی که می‌خواهند خارج از ایران تاک را تهیه کنند به این آدرس مراجعه کنند
http://www.talkmagazine.net/issues/talk_issue_20/
هم‌چنین برای اشتراک سالیانه‌ی تاک آدرس زیر را پیگیری کنید
http://www.talkmagazine.net/subscription

Posted by Foaad on 04/14 at 04:49 AM
(0) CommentsPermalink
Thursday, April 05, 2012

تاک نوزدهم قد کشید

تاک نوزدهم با مجموعه‌ی”مهمانِ خوانده” اثر ستاره سنجری قد کشید

شماره‌ی نوزدهم که در ۶۶ صفحه منتشر شده است جز مجموعه عکس ستاره سنجری، مصاحبه‌ای اختصاصی با چارلز روشتونِ عکاس دارد. علاقه‌مندان داخل ایران می‌توانند تاک نوزدهم را به قیمت ۱۵۰۰ تومان از آدرس زیر خریداری کنند
http://www.talkmagazine.net/fa/issues/Issue_19/

و علاقه‌مندانی که می‌خواهد خارج از ایران تاک را تهیه کنند به این آدرس مراجعه کنند
http://www.talkmagazine.net/issues/Issue_19/
هم‌چنین برای اشتراک سالیانه‌ی تاک آدرس زیر را پیگیری کنید
http://www.talkmagazine.net/fa/blog/eshterak/

Posted by Foaad on 04/05 at 09:05 PM
(0) CommentsPermalink
Page 1 of 1 pages