Talk Magazine
ارسال آثار.

ارسال آثار هنری تجمسمی

شما نیز می‌توانید آثار هنری خودتان را برای ما ارسال کنید تا پس از ارزیابی گروه دبیران، در تاک انتشار یابند.

برای انتشارِ آثارتان در تاک؛ لطفاً نمونه‌ای از آثار خود به علاوه‌ی رزومه‌تان را به talk@talkmagazine.net بفرستیدفعالیت اجتماعی.
آگهی.